REGULAMIN KONFERENCJI / SZKOLEŃ

POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Organizatorem konferencji jest firma Medical Experts z siedzibą w Warszawie, ul. Milenijna 43 lok. 2, 03-130 Warszawa.
 2. Konferencja, zwana w dalszej części Regulaminu Cyklem lub Szkoleniem, odbywa się w terminie i miejscu wskazanym przez Medical Experts, zwanej w dalszej części Regulaminu Organizatorem.
 3. Uczestnikami Szkoleń są lekarze specjaliści, alergolodzy, pulmunolodzy, ginekolodzy, interniści, pediatrzy, lekarze rodzinni osoby uprawnione do wystawiania recept lub osoby prowadzące obrót produktami leczniczymi oraz inne osoby związane zawodowo z tematyką Szkoleń oraz przedstawiciele sponsorów.
 4. W ramach Szkoleń będą odbywały się sesje naukowo-dydaktyczne, edukacyjne oraz wystawa firm farmaceutycznych i sprzętowych.
 5. Zakres merytoryczny sesji naukowo-dydaktycznych Szkoleń jest w całości tworzony przez Komitet Naukowy którego skład ustala Organizator.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminów i miejsc poszczególnych Szkoleń w przypadkach uzasadnionych i po akceptacji Komitetu Naukowego.
 7. Przepisy niniejszego Regulaminu stanowią integralną część Zgłoszenia uczestnictwa w Szkoleniu i obowiązują wszystkich Uczestników.
 8. Oficjalny serwis internetowy Szkoleń znajduje się pod adresem: www.medical-experts.pl
 9. Określone niniejszym Regulaminem prawa i obowiązki Uczestnika oraz Organizatora obowiązują w trakcie i w związku z organizacją wszystkich konferencji firmowanych przez Medical Experts lub Forum Lekarza Praktyka.
ZASADY UCZESTNICTWA
 1. Warunkiem uczestnictwa w sesjach naukowo - dydaktycznych Szkoleń jest zgłoszenie uczestnictwa poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej lub wypełnienie pisemnego zgłoszenia w recepcji konferencyjnej Organizatora w dniach trwania Szkoleń oraz wniesienie opłaty zjazdowej w przypadku szkoleń/konferencji płatnych zgodnie z zamieszczonym na stronie konferencji cennikiem opłat.
 2. Udział w sesjach naukowo - dydaktycznych Szkoleń jest bezpłatny (dotyczy cyklu konferencji bezpłatnych) oraz płatny zgodnie z zamieszczonym na stronie konferencji cennikiem (w przypadku konferencji ogólnopolskich płatnych).
 3. Koszt dojazdu Uczestnik pokrywa we własnym zakresie.
 4. W celu otrzymania Certyfikatu potwierdzającego uczestnictwo w szkoleniu, Uczestnik dobrowolnie i nieodpłatnie przekazuje Organizatorowi w formie pisemnej lub elektronicznej swoje dane osobowe. Dane niezbędne do wydania Certyfikatu to w szczególności: imię, nazwisko, adres mail, numer PWZ, specjalizacja, typ oraz nazwa miejsca pracy. Przekazane dane są przechowywane przez Organizatora i podlegają Ustawie o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 roku (Dz. U. 2018 poz. 100) Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 roku (Dz. U. 2018 poz. 100) Organizator nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych Uczestników innym osobom lub instytucjom. Dane osobowe podane przez Uczestnika (imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mailowy) traktowane są jako informacje poufne i służą tylko i wyłącznie do celów komunikacji pomiędzy Uczestnikiem a Organizatorem Konferencji.
 5. Za udział w Szkoleniach Uczestnik otrzyma punkty edukacyjne, zgodnie z zasadami ustalonymi przez Okręgową Izbę Lekarską.
 6. Uczestnicy programu edukacyjnego otrzymują pisemne zaświadczenie o liczbie otrzymanych punktów.
 7. Zaświadczenia będą wręczane Uczestnikom po zakończeniu Konferencji.
 8. W przypadku rezygnacji z udziału w konferencji Uczestnikowi nie przysługuje prawo do zwrotu wniesionej opłaty, jeżeli Organizator dotrzymał wszystkich warunków organizacji konferencji.
REKLAMACJE
 1. Wszelkie reklamacje Uczestników Szkoleń wobec Organizatora powinny być zgłaszane w formie pisemnej listem poleconym na adres siedziby Organizatora.
 2. Reklamacje Uczestników Szkoleń mogą być zgłaszane nie później niż w terminie 7 dni od dnia zakończenia Szkolenia.
 3. Uczestnik ma prawo do odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni od jej zawarcia drogą elektroniczną jeżeli do rozpoczęcia konferencji pozostało minimum 30 dni. Nie wyklucza to jednak pozostałych zapisów regulaminu udziału w konferencjach.
 4. Reklamacje złożone w formie mailowej na adres konferencje@medical-experts.pl będą rozpatrzone w terminie 30 dni od wpłynięcia.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. W przypadku, gdy spotkanie nie odbędzie się z przyczyn niezależnych od Organizatora, uczestnikowi nie przysługuje prawo do odszkodowania lub zwrotu jakichkolwiek opłat związanych z uczestnictwem.
 2. Wysłanie zgłoszenia rejestracyjnego oznacza akceptację postanowień niniejszego Regulaminu.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy Uczestników, które mogą zostać zagubione, zniszczone lub skradzione podczas Szkoleń.
 5. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za dokonane przez siebie zniszczenia na terenie obiektów, w których prowadzone są jakiekolwiek działania związane z cyklem kursów medycznych.
Organizator Konferencji:
Medical Experts
© Copyright 2024 Medical Experts. All Rights Reserved. Realizacja Studio Nexim | www.nexim.net